Faktuelle fakta


Velkommen til det rigtigt tolkede kvantefysiske univers!

 

Lad os starte med alle de vigtige faktuelle fakta og de videnskabelige og matematiske beviser som allerede foreligger, så at vi får sat den helt rigtige universale ”fysik” på plads der den skal være!

Der kan kun være en rigtig tolkning, af den rigtige universale fysik!

Dernæst skal vi ind på de to meget forskellige spor i den tolkede universale fysik. Big-bang sporet, og det kvantefysiske 5 dimensionale spor.

De to typer af universal fysik er som nat og dag. Den ene er løgn, og den anden kan bevises matematisk.

Man kan ikke bruge en big-bangmodel til at prøve på at balancere og ”modbevise” en bevist 5 dimensional kvantefysisk model.

Det kan vi sammenligne med at en tilfældig dansker, som kun kan dansk, skulle læse alt hvad der står i en kinesisk eller arabisk avis.

Hvis man ikke kan forstå ”udenlandsk” eller den rigtige og fuldt ud beviste 5 dimensionale kvantefysik, så kan den hellere ikke tolkes eller afsløres af et ”ikke eksisterende” big-bang, og et forkert big-bang tolket universalt forståelsesbillede. Det siger sig selv.

 

Vi kan jo starte op med at kigge lidt nærmere på den eneste rigtige universale model, den 5 dimensionale kvantefysiske model. Einsteins udvidede relativitetsteori påstår at der er hele 5 koordinater, eller dimensioner, i det aktive universale maskinrum. Einsteins 5 dimensionale teori er også 100 % matematisk balanceret og er 100 % matematisk bevist. Til og med de afgørende beviser om hvad gravitationsfeltet gør med lysets stråler under solformørkelsen, er også fuldt ud bevist.

Gravitationsfeltet bøjer lyset, og det igen beviser selve gravitationsfeltet, som ligger rundt alle større himmellegemer, som månen og det som er større i universet.

Desuden så har Einstein også bevist gravitationsfeltet ved hjælp af de to berømmelige atomure. Dette bevis med de to atomure skulle ikke bare bevise selve gravitationsfeltet, men også hvad gravitationsfeltet og ”the fabric of time and space”, altså rummet, udsætter absolut alle universale atomer for, på indersiden af gravitationsfeltet. Kompression og ekspansion!

Det kaldes for gravitationale komprimerende kræfter, og ekspansionen i universet ligger i den 5te dimension, og den kan ikke tolkes rigtigt med en big-bang filosofi, teori, model eller fysik!

Alle universale atomer bliver nemlig kontinuerligt udsat for begge disse to universale kræfter!

Einsteins 5 dimensionale universale model er altså fuldt og helt ud balanceret og bevist matematisk. Dette førte til den historiske Einsteiniske fysik revolution, og denne 5 dimensionale universale model gav også grundlaget til den efterfølgende kvanteteori og den avancerede kvantefysik som kommer ud af denne fuldt ud beviste 5 dimensionale model.

Disse fakta står det også skrevet om i historiebøgerne.

Det er altså kun denne 5 dimensionale universale model som i dag er fuldt ud og 100 % matematisk bevist!

 

Dermed kan det også slås fast at kvantefysikkens helt rigtige tolkning kommer ud af disse to ”ekstra” dimensioner i det universale forståelsesbillede, som igen kommer ud af den fuldt ud beviste 5 dimensionale model. Disse to kvantefysiske dimensioner er det som i den professionelle fysikerverden kaldes for ”ikke fysiske” dimensioner. Det igen vil sige at de ikke kan ses, opdages eller detekteres og er på ”lige fod” med alle de universale love. Den 5 dimensionale model siger også at universet skal ekspandere, noget som i dag er 100 % bekræftet. Men den ekspansion er ikke så ”hurtig” som en big-bang ekspansion skal være. Den universale ekspansion er alt for ”langsom” i forhold til en ”rigtig” big-bang ekspansion. Men ekspansionen er faktisk stor, og forklaringen på den ekspansion ligger i denne kvantefysiske universale forklaring. Den universale 5 dimensionale model, spejler universet som det virkeligt fremstår!

 

Alle de universale love bliver eksekveret og udført af kvantefysikken, og det gør det afgørende og endelige udslag i den fysiske side af vores verden. Det er kvantefysikken som skaber hele universet som vi kender det, og det totalt uden et påstået big-bang. Skabelsen sker efter den kvantefysiske skabelsesmodel og alle universets atomer skabes også på den kvantefysiske måde.

Dette fører til at al fysisk masse og dermed absolut alle universets atomer, er som minimum 4 dimensionale og ligger i en 5 dimensional rumtid. Dette er det den kvantefysiske filosofi, model, teori og 5 dimensionale fysik selv som bestemmer. Dette fysiske univers har kun en rigtig form for universal fysik, og det er den 5 dimensionale kvantefysiske model.

Einsteins model påstår også at universet skal ekspandere, noget som det absolut gør! 

Du finder ikke nogen fysisk masse i universet som kun er 3 dimensional og kun er 100 % fysisk! Den form for atomer, big-bang atomer, eksisterer ikke i universet!

Enhver form for skabelse må til enhver tid følge energiniveauet indvendigt i ”maskinrummet”. Så et universalt big-bang kan ikke ske på grund af en enorm energimangel!

Det er også kun indenfor disse 5 aktive dimensioner i det aktive universale maskinrum at alt af udøvende fysik udfolder sig. Den fysik er kvantefysisk og udføres af den 4de og 5te dimension.

 

Den eneste energiform som tydeligvis kan skabes af den fysiske side, svarer til den berømmelige sætning i fra Einsteins aller første relativitetsteori. Den er de fleste fysikere vældig ophængt på, men forstår tydeligvis ikke de Einsteiniske tanker helt rigtigt med E=Mc2! Det er det man populært kalder for ”kollisionsenergier”, og det er ikke det samme som de universale energier! Husk det!

Det er de samlede kvantefysiske universale energier som driver værket, og det kan ende op i kollisioner mellem himmellegemer. Det er jo ikke en ”forbudt” fysisk handling, at noget kolliderer.

Men uden denne kvantefysiske påvirkning, vil universet være 100 % statisk, og alt vil stå 100 % stille! Det er med andre ord de to ”ikke fysiske” og kvantefysiske dimensioner som gør at universet er i bevægelse, og at vi overhoved lever. Det siger Einsteins udvidede relativitetsteori, og det bekræftes også 100 % af min 5 dimensionale model.

En helt ny tolkning af Einsteins E=Mc2, siger at dette betyder at energier = masse gange lysets hastighed i anden potens!

Det igen vil sige at lysets hastighed ikke er den hurtigste i universet! Den hurtigste hastighed vil få lyset til at ligne en snegl sammelignet med lyset! 

Så i denne 4 dimensionale kvantefysiske side sker ting promte, eller med en gang, uanset afstand! Dette ligner mere det som Einstein virkeligt mente med den ligning! E=Mc2

 

For over 40 år siden blev jeg personligt overbevist om at der aldrig kunne have været et universalt big-bang. Årsagen var enkel, at et 100 % kun fysisk univers kan ikke skabe sig selv ud af ”ingenting”! Men hvis dette ”ingenting” er den ”ikke fysiske” kvantefysiske side, så kan der skabes et univers, men dog uden et big-bang!! Det er ikke den kvantefysiske måde at ”skabe” et univers på!

Desuden så kræver et big-bang, som skal skabe langt over en trilliard 1021 galakser, så meget energi, at det ikke på nogen måde er opdriveligt!

Dette igen indikerer at universet er adskilligt ældre end big-bang modellens ca. 13,8 milliarder år. Det er måske alt som er af masse i vores galakse eller i vores solsystem som kan være af den ”unge” alder. Universet kan faktisk være så ”gammelt” siden den aller første start, at det faktisk kan være et sted mellem 50 – 75 milliarder år siden det hele startede op.

Siden dengang har universet vokset og ekspanderet, i volumen og i masse, og i fra det helt lille og til det vi kan observere i dag, mere end ca. en trilliard galakser.

Det tager tid at bygge op hele det kvantefysiske univers vi lever i, man skal bare forstå den kvantefysiske model og univers helt rigtigt, og man skal forstå kvantefysikken helt rigtigt, for så stemmer det universale forståelsesbillede 100 % med det virkelige univers vi lever i.

 

Vi kan fortsætte med denne påståede big-bang model, som ”alle tvinges” til at følge. Dette universale big-bang kan overhoved ikke balanceres eller bevises, rent matematisk.

Et big-bang scenario kan nemlig ikke bevises matematisk, uden at ”fuske”. Dette big-bang har blevet regnet ud mindst et to siffret antal gange! Hver eneste gang ender de op med at mangle de meget vigtige 30 millisekunder ned til 0-punktet. Dette er de aller vigtigste 30 millisekunder, og de mangler at bevises! Det er årsagen til at det aldrig har sagt BANG!

Det vil sige at universet på ingen måde kun kan være 100 % kun 3 dimensionalt og kun 100 % fysisk, både af natur og karakter.

Et big-bang univers er rent ud sagt faktisk ”et totalt fysisk umuligt at skabe” univers. Det er og bliver en 100 % fysisk umulighed!

 

Dermed er dette påståede big-bang scenario faktisk en 100 % total fysisk umulighed, også rent matematisk. Dette påståede big-bang scenario kan hellere ikke på nogen fyldestgørende måde forklares rent filosofisk, og der kan overhoved ikke laves en brugbar model! Rent logisk er det en absolut og total fysisk umulighed. Et 100 % kun fysisk univers kan ikke skabe sig selv ud af det absolutte ingenting!! Der eksisterede ikke noget som helst mere end det påståede singulære punkt, som også påstås at være på størrelse med den spidse ende af en knappenål. Hvad skabte det singulære punkt?

Hvor kom energierne i fra? Ud af det absolutte ingenting kommer der absolut ingenting. Alt er nødt til at komme i fra et sted, selv om det sted er noget som er ”ikke fysisk” både af natur og karakter.

 

Dette bitte lille singulære punkt har efter påstanden blevet til det som i dag er observerbart i universet, ca. en trilliard, 1021, galakser. Et helt tilsvarende skabelsesbillede vil være at en lille bakterie skulle ”skide” ud en million milliarder blåhvaler på 100 tons stykket. Tror du på at et big-bang er en mulighed, så skal og må du også tro på at bakterien kan det totalt fysisk umulige.

De to skabelses scenarioer, er i det fysiske forståelsesbillede helt ens. Ud af ”ingenting”, kommer der uforståeligt meget ud af det ”ingenting”.

 

Big-bang universet har også blevet til konstanternes univers, hvor næsten alt skal og må være 100 % konstant, altså ifølge big-bang modellen og naturvidenskaben.

Hvordan kan et ”konstant” univers som big-bang universet, ekspandere på den måde som universet ekspanderer på? Denne bastante og ”konstante” universale tolkning er årsagen til at astrofysikere og fysikere ikke kan finde ud af hvordan stjernerne dannes. Glem alt om en falsk og indført big-bang model. Den kan bare ikke bevises på nogen som helst måde!

 

Der er med andre ord ingen personer, matematiske udregninger eller noget som helst andet som kan forsvare denne big-bang model! Årsagen er at den faktisk er ”politisk” indført, og det hele to gange. Sidste gang når mennesket skulle til månen. Da blev big-bang modellen også indført i det officielle offentlige mediebillede og i alt af undervisning. Før mennesket skulle til månen var der to sideløbende universale modeller, big-bang og den 5 dimensionale kvantefysiske model. Denne indførelse af big-bang modellen var en helt bevidst og strategisk politisk handling, med et stærkt økonomisk bagen for liggende incitament. Det ses i verden i dag!

 

Der findes ingen ”formler” som kan få en politisk indført universal model til at blive rigtig. Ikke på noget som helst plan. Det er og bliver en total fysisk umulighed at prøve på at bevise et big-bang, men alt af undervisning i dag foregår efter en big-bang model!? Forstå det den som kan!? I dag kalder de det for naturvidenskab, men naturvidenskaben bygges op af en big-bang model, og følger fremdeles blindt en big-bang model og den standardiserede model i et og alt, og forsvarer hårdnakket at alle universets atomer blev skabt af dette påståede big-bang, som ikke kan bevises hverken matematisk, filosofisk eller logisk. 

Men der skal og må undervises i en forkert universal model. Hvorfor?

 

Big-bang modellen påstår at alle atomer i big-bang universet kun er 3 dimensionale og kun er 100 % fysiske, både af natur og karakter. Der kan ikke skabes flere atomer, og de atomer som er til stede kan ikke gå i stykker. Her beskrives big-bang atomerne. Big-bang atomer kan du læse mere om længere nede på denne hjemmeside. Big-bang modellen indeholder kun 4 koordinater eller dimensioner, og det er absolut en dimension for lidt. Big-bang modellen indeholder bare løgn i fra a til å, og den bliver snart 100 år gammel. Big-bang modellen burde skrottes, hurtigst muligt.

Det er ”vranglære” af værste karakter, og dette undervises det i, i dag?? Men en ting er 100 % sikkert, og det er at man ikke bare kan ”lægge til” en dimension til den big-bangske tolkning, og så skal tingene være i orden. Det resultat bliver endnu værre end hvad big-bang modellen postulerer i dag, og så går det rigtig alvorligt galt.

 

Det er i grunden forunderligt og mærkeligt at disse påståede big-bang atomer kan indeholde og bibeholde de meget vigtige indre energier uden at løbe tør for disse energier i mere end de påståede langt over 13 milliarder år. Disse energier skal og må være der hele tiden uden at energierne forsvinder! Dette er meget vigtigt! For hvis disse indre energier forsvinder, så opløses absolut alt af fysisk masse!! Det er kun disse indre energier som gør det muligt at få en fysisk masse, ud af de universale atomer, i det hele taget.

Så hvor kommer denne uudtømmelige energi i fra? I fra kernen, svarer naturvidenskaben!? Men kan denne kerneenergi levere denne meget vigtige energi i al evighed uden at løbe tør for denne indre kerneenergi? Dette går tydeligvis overhoved ikke ud over selve atomet eller atomets kerne eller masse!? Hvad er det for et Petroleum Mobile + atom som de har tolket big-bang atomet til at være?

En Petroleum Mobile + model af et universalt atom, kan ikke foregå i et big-bang tolket univers, men alligevel så repræsenterer alle big-bang atomer dette påståelige Petroleum Mobile +.

Det er jo ”evig” energi! Det er det umulige forståelsesbillede i big-bang! Hvor kommer denne påståede evigtvarende energi i fra?

Denne energi kan jo ikke komme i fra kernen i det big-bangske atom, uden at det går ud over kernen!

 

Et Petroleum Mobile + atom, er repræsenteret af det 4 dimensionale kvantefysiske atom!! Det siger den kvantefysiske model! Energierne til det kvantefysiske atom, kommer i fra den ”ikke fysiske” og 4 dimensionale side af det kvantefysiske atom! Denne energi bliver ”overført” til den fysiske side af atomets todelte og ”ikke fysiske” tvillingekerne.

Big-bang modellen er og bliver paradoksernes paradoks, og den er politisk indført. Det tyder absolut alt på! Ingenting af denne påståede big-bang model kan bevises. Ingen verdens ting!!

Derfor er mit råd, skrot big-bang modellen og kom videre i den rigtige universale model, den fuldt ud balancerede og fuldt ud beviste 5 dimensionale kvantefysiske model. Den burde det undervises i!

Så velkommen til det 5 dimensionale kvantefysiske universale maskinrum.

Det eneste rigtige universale forståelsesbillede som faktisk kan bevises fuldt ud filosofisk, bevises som en korrekt model, og bevises som en fuldt ud beviselig teori og fysik, og alt sammen kan altså bevises i fra a til å!!

 

                                                                                      Copyright ©  jea@nyfysik.dk

 

Tilbage til hovedsiden!